Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Základné informácie o činnostiach Oddelenia vedy a výskumu (oddelenie sa stalo súčasťou Odboru poznatkového manažmentu od januára 2015):

stručná charakteristika agendy

domáce projekty komplexná agenda projektov VEGA, KEGA, Mladý výskumník, APVV; iné domáce projekty, inštitucionálne projekty, projekty Inkubátor nápadov a myšlienok; úspešnosť domácich grantov k rozpisu dotácií
Vedecká rada komplexná starostlivosť a administrácia zasadnutí Vedeckej rady
vymenúvacie konanie habilitácie, inaugurácie, Dr.h.c., emeritný profesor, hosťujúci profesor
sekretariát DrSc agenda sekretariátu pre udeľovanie DrSc na obdobie 2014-2017 (ukončená v roku 2015)
akreditácia archivácia akreditačného spisu
motivačný fond podpora univerzity
úhrada konferenčných poplatkov evidencia úhrad konferenčných a nekonferenčných poplatkov
evidencia členstiev agenda kolektívnych a individuálnych členstiev v profesijných organizáciách
atestačná komisia certifikácie