Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Základné informácie o činnostiach Oddelenia vedy a zahraničných vzťahov (oddelenie sa stalo súčasťou Odboru poznatkového manažmentu od januára 2015):

referát: vedy a výskumu

stručná charakteristika agendy

domáce projekty komplexná agenda projektov VEGA, KEGA, Mladý výskumník, APVV; iné domáce projekty, inštitucionálne projekty, projekty Inkubátor nápadov a myšlienok; úspešnosť domácich grantov k rozpisu dotácií
Vedecká rada komplexná starostlivosť a administrácia zasadnutí Vedeckej rady
vymenúvacie konanie habilitácie, inaugurácie, Dr.h.c., emeritný profesor, hosťujúci profesor
sekretariát DrSc agenda sekretariátu pre udeľovanie DrSc na obdobie 2014-2017 (ukončená v roku 2015)
akreditácia archivácia akreditačného spisu
motivačný fond podpora univerzity

referát: zahraničných vzťahov

stručná charakteristika agendy

evidencia zahraničných pracovných ciest komplexná evidencia zahraničných pracovných ciest vrátane zúčtovania a zabezpečovania leteniek
mobility komplexná agenda evidencie mobilít študentov a zamestnancov
prijatie zahraničných hostí evidencia zahraničných hostí na fakulte
úhrada konferenčných poplatkov evidencia úhrad konferenčných a nekonferenčných poplatkov
evidencia členstiev agenda kolektívnych a individuálnych členstiev v profesijných organizáciách
atestačná komisia certifikácie
motivačný fond agenda čerpania motivačného fondu
evidencia zmlúv o spolupráci archív zmlúv o spolupráci so zahraničnými partnermi
štipendiá agenda zahraničných štipendií