Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Profil odboru poznatkového manažmentu je determinovaný základným cieľom a poslaním pracoviska - hľadať možnosti realizácie nástrojov na transfer poznatkov, ktoré budú výsledkom globalizačných a informačných trendov podporujúcich budovanie znalostnej fakulty ako centra knowledge society. Základná charakteristika aktivít odboru spočíva v revízii postavenia znalostí v hodnotovej hierarchii fakulty - ide o snahu chápať poznatky ako univerzálnu výhodu, ktoré uľahčujú organizovanie všetkých zložiek fakulty. V tomto prípade znalosťou nerozumieme kvantitatívny nárast informácií, ale skôr schopnosť pracovať s informáciami, generovať ich a organizovať. Z hľadiska organizácie a reprezentácie poznania ide o vývoj od dát cez informácie k poznatkom, kde sa údaje určujú ako zhromaždený materiál získaný z pozorovania reálneho sveta, informácie sú definované ako významy prisudzované údajom a nakoniec poznatky (znalosti) sú definované ako informácie zahrňujúce skúsenosť a kvalitu hodnotenia údajov. Určujúcim kritériom vývoja z tohto pohľadu je výsledný výstup systému a stupeň jeho štrukturácie, interpretácie a prezentácie. Cieľom  riadenia poznatkov je vytváranie, získavanie a využívanie poznatkov, kde nejde iba o sprostredkovanie informácií, ale najmä analýzy a hodnotenia. Model manažmentu poznatkov bude definovaný na základe: informačného prieskumu, analýzy informácií, informačného správania, organizácie poznania, interakcie a prístupu k informáciám.

opom


PÔSOBNOSŤ OPOM

 1. Odbor poznatkového manažmentu (OPOM) je informačný útvar fakulty, ktorý zabezpečuje podporné a servisné činnosti pre vedecko-výskumné, vzdelávacie a riadiace procesy na fakulte, realizuje vlastné výskumné a vzdelávacie aktivity prostredníctvom akademickej knižnice, oddelením vedecko-výskumnej činnosti, vydavateľskými aktivitami a rozvojom vzťahov s verejnosťou.

 2. OPOM svojimi oddeleniami zabezpečuje tieto činnosti:

  a) Akademická knižnica je súčasťou vedecko-výskumnej základne fakulty a je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom fakulty v súlade s príslušným zákonom o knižniciach a legislatívou pre sieť akademických knižníc SR:

  • plní funkciu špecializovanej vedeckej knižnice pre určenú prioritnú oblasť výskumu fakulty,
  • vytvára, implementuje a riadi projekty na skvalitnenie činnosti knižnice, pripravuje a podieľa sa na koncepčných, programových a rozvojových projektoch knižničnej činnosti, sleduje a rieši projekty zamerané na rozvoj knižničných služieb a aktivít knižnice,
  • garantuje centrálnu evidenciu publikačnej činnosti a ohlasov vrátane garancie exportu údajov do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ),
  • monitoruje, vyhodnocuje a predkladá návrhy a podklady do analýz pre extrapoláciu trendov v oblasti sledovania špičkových výstupov publikačnej činnosti,
  • bibliograficky registruje a uchováva  kvalifikačné práce fakulty vrátane tvorby digitálneho úložiska záverečných prác,
  • realizuje digitalizáciu – publikačnej činnosti a ohlasov, knižničných zbierok (vrátane záverečných prác) v súlade s príslušnou legislatívou pre  vytváranie inštitucionálneho digitálneho repozitára knižnice,
  • využíva elektronické informačné zdroje a databázy na podporu  vedecko-výskumnej činnosti fakulty,
  • poskytuje komplexné knižnično-informačné služby na základe kategorizácie používateľov v rozsahu prezenčných, absenčných, medziknižničných, poradenských služieb a služieb verejnosti vrátane služieb znevýhodneným používateľom,
  • realizuje vlastný výskum pre skvalitnenie služieb používateľov,
  • podieľa sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupnení súborných online katalógov vrátane samostatne vytváraných systémov reprezentujúcich činnosť a zdroje akademickej knižnice,
  • získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond, predovšetkým domáce a zahraničné vedecké a odborné knižničné dokumenty, špeciálne technické dokumenty, normy, patenty a firemnú literatúru podľa profilu fakulty,
  • podieľa sa na informačnej výchove používateľov Akademickej knižnice vlastnými vzdelávacími aktivitami.

  (b) Oddelenie vedy a zahraničných vzťahov: je administratívno-servisným a informačným útvarom fakulty, ktorý zabezpečuje organizačné, administratívne a servisné činnosti súvisiace so sledovaním  a registráciou vedeckovýskumnej a grantovej činnosti fakulty a činnosti spojené so zahraničnými vzťahmi:

  • zabezpečuje komplexnú evidenciu a výkazníctvo  vedeckovýskumnej a grantovej činnosti pri domácich projektoch,
  • organizačné zabezpečuje komplexnú agendu odborného akademického kvalifikačného rastu zamestnancov fakulty - habilitačné a vymenovacie konania,
  • organizačne zabezpečuje  a eviduje agendu činností spojených so zasadaním Vedeckej rady fakulty,
  • zabezpečuje evidenciu členstiev vo vedeckých a odborných spoločnostiach, pozvaných a vyžiadaných prednáškach a stáží;
  • podieľa sa na analýze a mapovaní vedecko-výskumného priestoru vyhľadávaním  grantových príležitostí v súlade s oblasťami výskumu fakulty,
  • garantuje organizačnú, administratívnu a servisnú činnosť akreditačného procesu pre hodnotenie oblastí výskumu fakulty a vytvára priame väzby s agendou výstupov hodnotiacich procesov vedecko-výskumnej činnosti registrovaných v Akademickej knižnici a oddelení Public relations,
  • iniciuje vytváranie vedecko-výskumných konzorcií a spoločných platforierm pre rozvoj vedecko-výskumnej činnosti fakulty,
  • zabezpečuje komplexnú evidenciu a výkazníctvo  zahraničných vzťahov a mobilít na MTF,
  • zabezpečuje organizačnú podporu rozvoja kontaktov fakulty  s univerzitami a inými vedeckými a výskumnými inštitúciami

  (c) Oddelenie vydavateľstva AlumniPress: je informačným a servisným útvarom fakulty, ktorý:

  • monitoruje, vyhodnocuje spôsoby  a formy uznávaného publikovania, predkladá návrhy a podklady do analýz v oblasti publikačného (najmä) zahraničného prostredia pre výstupy prioritne vedecko-výskumnej činnosti fakulty vrátane možností open acces,
  • nadväzuje priame vzťahy so subjektmi doma i v zahraničí a so súhlasom dekana vstupuje do medzinárodných združení a projektov pre podporu vydavateľských aktivít fakulty a získavanie zdrojov na vydavateľskú činnosť,
  • zabezpečuje realizáciu edičnej činnosti fakulty formou editorialu prenosu výsledkov rozvoja vedeckého poznania do obsahu výučby a výskumu  prostredníctvom publikácií a tým uľahčuje prístup k novým poznatkom s cieľom skvalitniť pedagogický  a vedecko-výskumný proces fakulty,
  • zabezpečuje komplexnú realizáciu elektronických skrípt a monografií na báze kvalifikačných prác fakulty,
  • podieľa sa na informačnej výchove v oblasti publikovania v súlade so štandardami a pravidlami vedeckého publikovania,
  • garantuje a aktualizuje portál publikovania na MTF a reprezentuje fakultu vydavateľskou činnosťou,
  • zabezpečuje vydávanie časopisov fakulty vrátane komplexného  systému anonymného recenzovania príspevkov do časopisov.

  (d)  Oddelenie public relations: je servisným a informačným útvarom fakulty, ktorý:

  • zabezpečuje komplexnú informačnú a mediálnu propagáciu, prezentáciu a profesionálne zušľachťovanie všetkých dôležitých vzťahov s verejnosťou s prioritou na celofakultné aktivity a vedecko-výskumnú činnosť fakulty aktívnym presadzovaním a harmonizáciou všetkých významných záujmov fakulty s cieľom podpory zvýšenia jej kreditibility vo vonkajšom prostredí,
  • monitoruje, vyhodnocuje a predkladá návrhy a podklady do analýz pre oblasť prostredia prezentácií a ocenení fakulty vrátane komplexnej starostlivosti o agendu súvisiacou s oceneniami zamestnancov fakulty,
  • mediálnou a propagačnou aktivitou sa organizačne podieľa na prehlbovaní rozvoja spolupráce s praxou  a príležitostí propagácie transferu poznatkov do praxe, vrátane správy portálu a databázy ponuky pre spoluprácu s praxou,
  • vykonáva marketingovú situačnú analýzu vrátane sústavnej komunikácie so všetkými dôležitými cieľovými skupinami  vnútorného a vonkajšieho prostredia vplyvu tak, aby sa zvýšila prestíž, pozitívny imidž fakulty, informovanosť  a prezentácia jej úspešných výsledkov vo všetkých dôležitých oblastiach činnosti,
  • vytvára mechanizmy pre tvorbu a realizáciu prezentačnej mapy fakulty a vlastných portálov, ktoré reprezentujú fakultu,
  • zodpovedá za organizačné a administratívne zabezpečenie určených podujatí vrátane PR supportu ostatným podujatiam celofakultného charakteru, poskytuje konferenčný servis vedeckým konferenciám pedagógom a výskumníkom fakulty spolu s oddelením vedecko-výskumnej činnosti,
  • garantuje a koordinuje správu web stránky fakulty,
  • zabezpečuje chod multimediálnych pracovísk odboru vrátane výpožičiek multimediálnych zariadení.
 3. OPOM plní ďalšie úlohy vyplývajúce z pôsobnosti pracoviska, ktorými ho poverí dekan fakulty