Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Profil odboru poznatkového manažmentu je determinovaný základným cieľom a poslaním pracoviska - hľadať možnosti realizácie nástrojov na transfer poznatkov, ktoré budú výsledkom globalizačných a informačných trendov podporujúcich budovanie znalostnej fakulty ako centra knowledge society. Základná charakteristika aktivít odboru spočíva v revízii postavenia znalostí v hodnotovej hierarchii fakulty - ide o snahu chápať poznatky ako univerzálnu výhodu, ktoré uľahčujú organizovanie všetkých zložiek fakulty. V tomto prípade znalosťou nerozumieme kvantitatívny nárast informácií, ale skôr schopnosť pracovať s informáciami, generovať ich a organizovať. Z hľadiska organizácie a reprezentácie poznania ide o vývoj od dát cez informácie k poznatkom, kde sa údaje určujú ako zhromaždený materiál získaný z pozorovania reálneho sveta, informácie sú definované ako významy prisudzované údajom a nakoniec poznatky (znalosti) sú definované ako informácie zahrňujúce skúsenosť a kvalitu hodnotenia údajov. Určujúcim kritériom vývoja z tohto pohľadu je výsledný výstup systému a stupeň jeho štrukturácie, interpretácie a prezentácie. Cieľom  riadenia poznatkov je vytváranie, získavanie a využívanie poznatkov, kde nejde iba o sprostredkovanie informácií, ale najmä analýzy a hodnotenia. Model manažmentu poznatkov bude definovaný na základe: informačného prieskumu, analýzy informácií, informačného správania, organizácie poznania, interakcie a prístupu k informáciám.

  

PÔSOBNOSŤ  OPOM

 

1. Odbor poznatkového manažmentu (OPOM) je informačný útvar fakulty, ktorý zabezpečuje podporné a servisné činnosti pre vedecko-výskumné, vzdelávacie a riadiace procesy na fakulte, realizuje vlastné výskumné a vzdelávacie aktivity prostredníctvom akademickej knižnice, oddelením vedecko-výskumnej činnosti, oddelením projektov štrukturálnych a investičnýách fondov, vydavateľskými aktivitami a rozvojom vzťahov s verejnosťou.

2. OPOM  svojimi oddeleniami zabezpečuje tieto činnosti:

a) Akademická knižnica je súčasťou vedecko-výskumnej základne fakulty a je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom fakulty v súlade s príslušným zákonom o knižniciach a legislatívou pre sieť akademických knižníc SR:

 • plní funkciu špecializovanej vedeckej knižnice pre určenú prioritnú oblasť výskumu fakulty,
 • vytvára, implementuje a riadi projekty na skvalitnenie činnosti knižnice, pripravuje a podieľa sa na koncepčných, programových a rozvojových projektoch knižničnej činnosti, sleduje a rieši projekty zamerané na rozvoj knižničných služieb a aktivít knižnice,
 • garantuje centrálnu evidenciu publikačnej činnosti a ohlasov vrátane garancie exportu údajov do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ),
 • monitoruje, vyhodnocuje a predkladá návrhy a podklady do analýz pre extrapoláciu trendov v oblasti sledovania špičkových výstupov publikačnej činnosti,
 • bibliograficky registruje a uchováva kvalifikačné práce fakulty vrátane tvorby digitálneho úložiska záverečných prác,
 • realizuje digitalizáciu – publikačnej činnosti a ohlasov, knižničných zbierok (vrátane záverečných prác) v súlade s príslušnou legislatívou pre vytváranie inštitucionálneho digitálneho repozitára knižnice,
 • využíva elektronické informačné zdroje a databázy na podporu  vedecko-výskumnej činnosti fakulty,
 • poskytuje komplexné knižnično-informačné služby na základe kategorizácie používateľov v rozsahu prezenčných, absenčných, medziknižničných, poradenských služieb a služieb verejnosti vrátane služieb znevýhodneným používateľom,
 • realizuje vlastný výskum pre skvalitnenie služieb používateľov,
 • podieľa sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupnení súborných online katalógov vrátane samostatne vytváraných systémov reprezentujúcich činnosť a zdroje akademickej knižnice,
 • získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond, predovšetkým domáce a zahraničné vedecké a odborné knižničné dokumenty, špeciálne technické dokumenty, normy, patenty a firemnú literatúru podľa profilu fakulty,
 • podieľa sa na starostlivosti o duševné vlastníctvo poradenstvom v oblasti ochrany priemyselných práv, podávania patentov a vynálezov a servis k agende evidencie patentov,
 • podieľa sa na informačnej výchove používateľov Akademickej knižnice vlastnými vzdelávacími aktivitami.

(b) Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti: je administratívno-servisným a informačným útvarom fakulty, ktorý zabezpečuje organizačné, administratívne a servisné činnosti súvisiace so sledovaním  a registráciou vedeckovýskumnej a grantovej činnosti fakulty a činnosti spojené so starostlivosťou o duševné vlastníctvo:

 • podieľa sa na analýze a mapovaní vedecko-výskumného priestoru vyhľadávaním grantových príležitostí v súlade s oblasťami výskumu fakulty,
 • garantuje organizačnú, administratívnu a servisnú činnosť akreditačného procesu pre hodnotenie oblastí výskumu fakulty a vytvára priame väzby s agendou výstupov hodnotiacich procesov vedecko-výskumnej činnosti registrovaných v Akademickej knižnici a oddelení Public relations,
 • poskytuje konferenčný servis vedeckým konferenciám pedagógom a výskumníkom fakulty spolu s oddelením public relations,
 • iniciuje vytváranie vedecko-výskumných konzorcií a spoločných platforierm pre rozvoj vedecko-výskumnej činnosti fakulty,
 • zabezpečuje komplexnú evidenciu a výkazníctvo vedeckovýskumnej a grantovej činnosti,
 • zabezpečuje administratívnu časť agendy úhrad konferenčných poplatkov, polatkov za zverejnenie článkov bez účasti,
 • zabezpečuje organizačnú podporu rozvoja kontaktov fakulty s univerzitami a inými vedeckými a výskumnými inštitúciami,
 • organizačné zabezpečuje komplexnú agendu odborného akademického kvalifikačného rastu zamestnancov fakulty - habilitačné a vymenovacie konania,
 • organizačne zabezpečuje a eviduje agendu činností spojených so zasadaním Vedeckej rady fakulty,
 • zabezpečuje evidenciu členstiev vo vedeckých a odborných spoločnostiach, pozvaných a vyžiadaných prednáškach a stáží;

(c) Oddelenie projektov štrukturálnych a investičných fondov: je administratívno-servisným a informačným útvarom fakulty, ktorý zabezpečuje organizačné, administratívne a servisné činnosti súvisiace so sledovaním, spracovaním, registráciou  a administráciou činnosti fakulty v oblasti využívania štrukturálnych a investičných fondov. Pôsobnosť oddelenia je zameraná najmä na:

 • administratívnu podporu projektov počas celého ich životného cyklu,
 • sledovanie dodržiavania časových a finančných plánov projektov,
 • sledovanie merateľných ukazovateľov na úrovni výstupov a dopadu podľa zadefinovaných indikátorov,
 • tvorbu monitorovacích správ,
 • kontrolu zúčtovania výdavkov projektov podľa ich projektových rozpočtov v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP, usmerneniamii, vrátane komunikácie s dotknutými inštitúciami a partnermi,
 • plnenie ďalších úloh vyplývajúcich z pôsobnosti  pracoviska, ktorými ho poverí dekan fakulty.

(d) Oddelenie vydavateľstva AlumniPress: je informačným a servisným útvarom fakulty, ktorý:

 • monitoruje, vyhodnocuje spôsoby a formy uznávaného publikovania, predkladá návrhy a podklady do analýz v oblasti publikačného (najmä) zahraničného prostredia pre výstupy prioritne vedecko-výskumnej činnosti fakulty vrátane možností open acces,
 • nadväzuje priame vzťahy so subjektmi doma i v zahraničí a so súhlasom dekana vstupuje do medzinárodných združení a projektov pre podporu vydavateľských aktivít fakulty a získavanie zdrojov na vydavateľskú činnosť,
 • zabezpečuje realizáciu edičnej činnosti fakulty formou editorialu prenosu výsledkov rozvoja vedeckého poznania do obsahu výučby a výskumu prostredníctvom publikácií a tým uľahčuje prístup k novým poznatkom s cieľom skvalitniť pedagogický  a vedecko-výskumný proces fakulty,
 • zabezpečuje komplexnú realizáciu elektronických skrípt a monografií na báze kvalifikačných prác fakulty,
 • podieľa sa na informačnej výchove v oblasti publikovania v súlade so štandardami a pravidlami vedeckého publikovania,
 • garantuje a aktualizuje portál publikovania na MTF a reprezentuje fakultu vydavateľskou činnosťou,
 • zabezpečuje vydávanie časopisov fakulty vrátane komplexného systému anonymného recenzovania príspevkov do časopisov.

(e)  Oddelenie public relations: je servisným a informačným útvarom fakulty, ktorý:

 • zabezpečuje komplexnú informačnú a mediálnu propagáciu, prezentáciu a profesionálne zušľachťovanie všetkých dôležitých vzťahov s verejnosťou s prioritou na celofakultné aktivity , vedecko-výskumnú činnosť fakulty , udržiavania vzťahov s absolventami fakulty aktívnym presadzovaním a harmonizáciou všetkých významných záujmov fakulty s cieľom podpory zvýšenia jej kreditibility vo vonkajšom prostredí,
 • monitoruje, vyhodnocuje a predkladá návrhy a podklady do analýz pre oblasť prostredia prezentácií a ocenení fakulty vrátane komplexnej starostlivosti o agendu súvisiacou s oceneniami zamestnancov fakulty,
 • mediálnou a propagačnou aktivitou sa organizačne podieľa na prehlbovaní rozvoja spolupráce s praxou a príležitostí propagácie transferu poznatkov do praxe, vrátane správy portálu a databázy ponuky pre spoluprácu s praxou,
 • vykonáva marketingovú situačnú analýzu vrátane sústavnej komunikácie so všetkými dôležitými cieľovými skupinami vnútorného a vonkajšieho prostredia vplyvu tak, aby sa zvýšila prestíž, pozitívny imidž fakulty, informovanosť  a prezentácia jej úspešných výsledkov vo všetkých dôležitých oblastiach činnosti,
 • vytvára mechanizmy pre tvorbu a realizáciu prezentačnej mapy fakulty a vlastných portálov, ktoré reprezentujú fakultu,
 • zodpovedá za organizačné a administratívne zabezpečenie určených podujatí vrátane PR supportu ostatným podujatiam celofakultného charakteru, poskytuje konferenčný servis vedeckým konferenciám pedagógom a výskumníkom fakulty spolu s oddelením vedecko-výskumnej činnosti,
 • garantuje a koordinuje správu web stránky fakulty,
 • zabezpečuje chod multimediálnych pracovísk odboru vrátane výpožičiek multimediálnych zariadení.

 

3. OPOM plní ďalšie úlohy vyplývajúce z pôsobnosti pracoviska, ktorými ho poverí dekan fakulty