Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Referát vedy
Všeobecne platná legislatíva pre činnosť referátu vedy

Vnútorná legislatíva pre činnosť referátu  vedy

STU:

MTF STU:

OPOM:

Postup pri uzatváraní dohôd  v súvislosti s habilitačným a inauguračným konaním (schválené prodekanom pre vedu 24.5.2016, platné od 1.9.2016)

Referát zahraničných vzťahov
Všeobecne platná legislatíva pre činnosť referátu  zahraničných vzťahov:

Vnútorná legislatíva pre činnosť referátu  zahraničných vzťahov

STU:

MTF STU:

OPOM: