Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

LEGISLATÍVA – Oddelenie  vedy  a výskumu

Všeobecne platná legislatíva pre činnosť Oddelenia  vedy a výskumu

 • Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Štandardy SAAVŠ (Výkonná rada schválila štandardy na svojom osemnástom zasadnutí dňa 2. júla 2020, čím nadobudli platnosť.Účinnosť nadobúdajú 1. septembra 2020).
 • Vyhláška MŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
 • Podrobné pravidlá hodnotenia podľa ktorých sa postupuje pri hodnotení v príslušných oblastiach výskumu v zmysle ods. 20 „Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej ,umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy“ schválených Ministerstvom školstva dňa 28.2.2006 v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 455/2012 z 13. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení zákon č. 455/2004 Z. z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2008 Z. z.
 • Nariadenie Vlády SR č. 104/2003 o Akreditačnej komisii
 • Kritériá používané Akreditačnou komisiou pri spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné a inauguračné konanie

 

Vnútorná legislatíva pre činnosť Oddelenia  vedy a výskumu

STU:

 

MTF STU:

 

OPOM:

 • Opatrenie 1/2016 Postup pri uzatváraní dohôd o vykonaní práce v súvislosti s habilitačným a inauguračným konaním (schválené prodekanom pre vedu 24.5.2016, platné od 1.9.2016)
 • Opatrenie 1/2017 Kontrola uvádzania publikačných výstupov v ročných a záverečných správach projektov (platné od 6.4.2017)
 • Opatrenie 2/2017 Digitalizácia projektov (platné od 9.6.2017)
 • Opatrenie 1/2018 Kópiu (tlačenú/elektronickú) uchovávaných projektov na Oddelení Vedy a zahraničných vzťahov je možné poskytnúť len s výhradným súhlasom zodpovedného riešiteľa projektu (platné od 2.2.2018)
 • Opatrenie OPOM 2/2018 – úprava 2019:
  Rozpis finančných výdavkov na schválené projekty APVV sa odovzdáva okamžite po vyrozumení o schválených projektoch na ekonomické oddelenie v tvare:
  • elektronicky celú verziu projektu vrátane časti rozpočtu . Zodp. za Oddelenie vedy: pracovníčka za projekty APVV. Rozpis finančných prostriedkov na projekty Vega A Kega sa vyžaduje.
 • Opatrenie OPOM 3/2018:
  1 Výzva na aktualizáciu riešiteľských kolektívov, kapacít a iných aktualizácií na projektoch – posielať nielen riaditeľom ústavov, ale súčasne aj všetkým zodpovedným riešiteľom projektov, ktorých sa výzva týka.
  3.2 Pri obhajobách počas habilitačného/inauguračného konania používať na evidenciu prítomnosti 5-tich členov Vedeckej rady osobitnú prezenčnú listinu (bez ohľadu na to, či člen VR je v prezenčnej listine člena komisie/oponenta sa člen VR podpisuje ešte aj zvlášť do prezenčnej listiny členov VR  na obhajobách). Účinnosť  opatrenia od 13.12.2018