Prejsť na obsah
rozvoji, spolupráci a Centrách Excelent.

Portfólio, resp. východiská pre rozvoj fakulty vytvárajú aktivity z realizácie projektov podporovaných EÚ:

Zoznam schválených projektov na MTF STU

Názov projektu

Schválená výška nenávratného finančného príspevku (NFP)

Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaV - 2008/2.1/01-SORO)

1.

Centrum pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v procesoch spracovania kovových a nekovových materiálov

1 326 740,45 €

2.

Centrum excelentnosti 5- osového obrábania

1 325 562,45 €

Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaV - 2008/5.1/02-SORO)

3.

Zlepšenie a modernizácia vzdelávacej technickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry pracovísk STU

4 879 291,45 €

Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaV - 2008/2.2/01-SORO)

4.

Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva

299 178,75 €

5.

Laboratórium pružných výrobných systémov s robotizovanou obsluhou pre prostredie

 bezvýkresovej výroby

459 705,00 €

6.

Hybridný elektrický zdroj pre technicko-poradenské laboratórium využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energie

445 110,82 €

Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaV - 2009/2.1/02-SORO)

7.

Centrum excelentnosti pre vývoj a aplikáciu diagnostických metód pri spracovaní kovových a nekovových materiálov

2 643 881,82 €

8.

Centrum excelentnosti 5- osového obrábania - experimentálna báza pre high-tech výskum

2 631 526,31 €

Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPV - 2009/1.2/01-SORO)

9.

Poznatkovo riadený systém nástrojov      sledovania uplatnenia absolventov v procese integrácie do EÚ

386 621,50 €

10.

Rozvoj pedagogických spôsobilostí doktorandov MTF STU

360 585,80 €

Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaV - 2009/2.2/03-SORO)

11.

Zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR

1 999 975,06 €

Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaV - 2009/2.2/05-SORO)

12.

Priemyselný výskum silenblokov pre nadmerné zataženie pri extrémnych teplotách v oblasti priemyselného využitia

1 569 769,50 €

Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaV - 2009/5.1/03-SORO)

13.

II. etapa komplexnej modernizácie vzdelávacej hmotnej a informačno-komunikačnej infraštruktúry pracovísk STU

5 526 086,59 €

Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPV - 2010/1.2/02-SORO)

14.

Zavedenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania

580 211,11 €

15.

Racionalizácia a skvalitnenie študijného programu Priemyselné manažérstvo s cieľom podpory kariérového poradenstva

212 646,92 €

Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaV-2011/1.1/01-SORO)

16.

Centrum pre výskum a vývoj v oblasti elektrónovolúčových a progresívnych oblúkových technológií zvárania, navárania a povrchového spracovania- WeldCenter

2 997 859,69 €

17.

Technická infraštruktúra výskumu a vývoja pre oblasť kontaktných a bezkontaktných metód merania

2 927 265,61 €

Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaV - 2011/2.2/07-SORO)

18.

Výskum monitorovania a vyhodnocovania neštandardných stavov v okolí jadrovej elektrárne

963 791,32 €

Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaV - 2011/5.1/04-SORO)

19.

Komplexná modernizácia vzdelávacej hmotnej a informačno-komunikačnej infraštruktúry CAMPUS-u Bottova

3 953 718,00 €

Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaV - 2012/2.2/08-RO)

20.

Univerzitný vedecký park „ CAMPUS MTF STU“ - CAMBO

39 993 517,63 €

Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPV - 2012/1.2/05-SORO)

21.

Vedomostná fakulta pre hospodársku prax

990 221,29 €

22.

Centrum pre rozvoj kompetencií v oblasti priemyselného inžinierstva a manažmentu

1 876 510,71 €

Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaV-2013/1.2/07-SORO)

23.

Rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja pre Pracovisko materiálového výskumu UVP-CAMBO

2 432 837,52 €

Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaV-2013/5.1/05-SORO)

24.

Komplexná modernizácia vzdelávacej hmotnej a informačno - komunikačnej infraštruktúry CAMPUS-u Bottova II. a obnova učebno-výcvikového zariadenia Kočovce

1 866 207,99 €

Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02)

25.

Optimalizácia geometrie rezného náradia a jej konečná úprava ako podklad pre nanovrstvy povlakov za účelom zvýšenia trvanlivosti a výkonu rezného náradia v procese vysokorýchlostného trieskového obrábania (doba riešenia: 2017-2023)

792 146,67 €

26.

Zvyšovanie energetickej bezpečnosti a efektívnosti SR (doba riešenia: 2017-2022)

54 055 €

27.

Priemyselné výskumno-vývojové centrum na zhodnocovanie problémových druhov plastových odpadov (doba riešenia: 2017-2021)

2 257 283,18 €

Spracovala: PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD., Ing. Monika Pinkasová