Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave realizuje ako jediná na STU projekt (interný) vydávania skrípt v elektronickej podobe.

Všetky skriptá sú prístupné prostredníctvom AIS všetkým študentom MTF STU.

Elektronické skriptá sú vydávané na základe schváleného edičného plánu fakulty, autorského súhlasu so spôsobom šírenia a využívania učebných textov na vzdelávacie účely, v súlade s príslušným autorským zákonom a platnou legislatívou v tejto problematike.

Počet vydaných skrípt na MTF STU:

Počet skrípt vydaných v rokoch 1986 - 2006:                                    212 titulov

(*do roku 2006 sa skriptá vydávali v tlačenej forme vo Vydavateľstve STU Bratislava)


Počet skrípt vydaných v rokoch 2007 - súčasnosť:                             132 titulov

(* v roku 2007 bolo zriadené oddelenie Vydavateľstvo AlumniPress MTF STU, ktoré je súčasťou Odboru poznatkového manažmentu)


Počet skrípt prístupných v elektronickej podobe:                               292 titulov

(*aktuálny stav k 8.1.2020)


POZNÁMKA
:

Pokým nie je písomný súhlas autora (príp. autorského kolektívu) na vyhotovenie elektronickej rozmnoženiny diela, t. z.  skrípt vydaných pred rokom 2007 - nie je možné vyhotoviť elektronickú kópiu textu. Podobne táto podmienka platí aj pre súhlas na vyhotovenie elektronickej verzie skrípt vydaných síce autormi fakulty, ale vydaných v iných vydavateľstvách ako STU (napr. staršie vydávané skriptá v Alfe,...).