Prejsť na obsah
Spolupráca s praxou

Hlavnou náplňou projektu Vedomostná fakulta pre hospodársku prax  je vytváranie nástrojov na zintenzívnenie spolupráce fakulty s praxou. Vďaka realizácii tohto projektu vznikla Databáza ponuky na spoluprácu s praxou, ktorá prezentuje portfólio hodnôt, ktoré môže fakulta ponúknuť širokej odbornej verejnosti.

http://www.ponukapreprax.mtf.stuba.sk/sk/home

Zvýšený dopyt po poznatkoch bol pre riešiteľov aktivity podnetom, aby vytvorili zmysluplný nástroj prenosu informácií o ponuke fakulty spolupracovať s praxou. Fakulta sa prioritne zaoberá vzdelávaním a výskumom a predmetom jej činnosti nie je tvoriť zisk, pretože jej produktom je v prvom rade vzdelaný pre prax pripravený absolvent. Avšak nástroje pre rozvoj inovatívnych foriem spolupráce univerzít s hospodárskou praxou určujú pridanú hodnotu informačných a transformačných procesov na univerzitách. Identifikácia týchto problémov sa stala aktuálnou a naliehavou požiadavkou riešenia. Nielen hľadanie príčin, ale i tvorba nástrojov pre model vytvárania vzťahov univerzity a hospodárskej/podnikateľskej sféry bolo riešením na základe poznatkovo orientovaných informácií a vedomostí. Problematika strategickej témy podpory výskumu a vývoja si kladie za cieľ zvýšenie spolupráce a komunikácie medzi vysokými školami a  prezentácia oblastí výskumu a vývoja pre hospodársku/podnikateľskú prax. Len takéto univerzity sú akceptovateľné v praxi, pretože integrujú relevantnú úroveň  vedeckosti pre zdieľanie so širšou komunitou. Nemajú strach maximalizovať potenciál pre vytváranie hodnôt praxe a účelne vytvárajú účinné prostriedky na otvorenie a integráciu univerzitných aktivít a vzťahov s vonkajším okolím.

Databáza bude pravidelne aktualizovaná. Mechanizmy trvalej aktualizácie databázy sú predpokladom vytvorenia a používania udržateľného nástroja na prepojenie školy a praxe.

Tento produkt je výstupom projektu Vedomostná fakulty pre hospodársku prax, ITMS 26110230113. Projekt je realizovaný na základe podpory operačného programu Vzdelávanie, financovaný z európskeho sociálneho fondu.     

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

esf vzdelavanie agentura_msvvs