Prejsť na obsah
Spolupráca s praxou

Oblasť spolupráce s praxou:  Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu  realizuje viaceré  aktivity zamerané na prepojenie výchovno-vzdelávacieho procesu s priemyselnou praxou s cieľom čo najviac prispôsobiť obsah a formy vzdelávania súčasným  požiadavkám a potrebám trhu práce. Spoluprácu s praxou sa realizuje formou exkurzií, odborných stáži a praxe študentov v priemyselných podnikoch, prednáškami odborníkov z praxe,  involvovaním odborníkov z praxe do štátnicových komisií a pod.

Od roku 2015 absolvujú študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Priemyselné manažérstvo praktické cvičenia z predmetu Manažment výroby v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s.. Túto kombinovanú formu výučby (prednášky na ÚPIM a cvičenia priamo vo výrobnom závode VW Slovakia, a.s. v Bratislave, resp. Martine) bolo možné realizovať len vďaka podpore manažmentu spoločnosti VW Slovakia, a.s., vedenia fakulty a Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu. Najväčšiu zásluhu na úspešnej realizácií však mal Ing. Marián Kupka, PhD. ako iniciátor myšlienky a odborný garant celého projektu. Cieľom projektu je, aby študenti na cvičeniach riešili konkrétne problémy výrobnej praxe a overili si tak nadobudnuté teoretické poznatky. Výsledky analýzy a ich odporúčania sú prezentované pred vedením spoločnosti, zástupcami vedenia MTF a UPIM, pracovníkmi z výroby ale aj personálneho útvaru. Od roku 2018 je úspešne realizovaná praktická výučba v spoločnosti OSRAM, a.s. Nové Zámky pre študentov 1.ročníka inžinierskeho stupňa štúdia, so zameraním na analýzu, meranie a racionalizáciu práce. Cieľ projektu je podobne zameraný na riešenie konkrétnych problémov výrobnej praxe a overenie nadobudnutých teoretických poznatkov. Výsledky analýzy a ich odporúčania sú prezentované pred vedením spoločnosti, zástupcami vedenia MTF a UPIM, pracovníkmi z výroby ale aj personálneho útvaru.

Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu  - Oblasti expertíz:

  • Procesy: výrobné, logistické a procesy kvality súvisiace s implementáciou konceptu Priemysel 4.0
  • Ľudia: udržateľnosť, spoločenská zodpovednosť 2.0, ergonómia, zdravia a bezpečnosti pri práci, spoločenské dopady Priemysel 4.0 a definícia potrebných kvalifikácií na elimináciu týchto vplyvov, stabilizácie pracovnej sily
  • Informačné a komunikačné technológie: IoT a IoS
  • Životné prostredie: implementácia cyklickej ekonomiky
  • Inicializácia a implementácia ergonomického programu
  • Kurzy, tréningy: Logistika, Riadenie výroby, Riadenie ľudských zdrojiov, Ergonómia, Analýza práce, Podnikový manažment, Marketring, Financie, Ekonomická analýza, Stratégie, Udržateľný rozvoj, Projektové riadenie, Manažment kvality