Prejsť na obsah
Spolupráca s praxou

Oblasť spolupráce s praxou:  V snahe prepájať akademické vzdelávanie s praxou ústav aktívne spolupracuje s významnými priemyselnými podnikmi na Slovensku s cieľom pružne formovať profil absolventa v súlade s aktuálnymi požiadavkami modernej výrobnej praxe. Spolupracuje na zadávaní a vypracovávaní tém kvalifikačných prác, organizovaní odborných exkurzií a podnikových praxí. K významným partnerom ústavu v tejto oblasti patrí spoločnosť INA Skalica, spol. s r. o., v spolupráci s ktorou sa v roku 2016 uskutočnil pilotný projekt prednášok a exkurzií pre vybraných študentov druhého ročníka inžinierskeho stupňa s názvom Konštrukcia a technológia v praxi, zabezpečovaných odborníkmi z praxe. Významnými prvkami v oblasti vzdelávania na ústave je aktívne zapojenie do medzinárodných výmenných vzdelávacích programov, umožňujúcich rozvoj odborných a jazykových kompetencií študentov a učiteľov formou krátkodobých študijných a prednáškových pobytov na európskych univerzitných pracoviskách (program ERASMUS +, CEEPUS) a rozvoj samostatnej tvorivej činnosti študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa vzdelávania formou vypracovávania študentských vedeckých prác, každoročne prezentovaných na študentskej vedeckej konferencii.

V oblasti spolupráce s domácimi a zahraničnými akademickými pracoviskami a praxou má ústav široké portfólio partnerov. Úzka spolupráca existuje so všetkými slovenskými a českými technickými univerzitami, ale tiež s univerzitami v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Nemecku, Španielsku, Portugalsku, Rakúsku, Bielorusku a Číne. Výskumná spolupráca sa dlhodobo rozvíja aj s výskumnými pracoviskami, ako sú napr. Medzinárodné laserové centrum v Bratislave, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave a Fyzikálno-technický ústav Národnej akadémie vied Bieloruska. Partnerstvo so subjektmi z oblasti výrobnej praxe je založené na spoločných aktivitách tak v oblasti vzdelávania, ako aj v oblasti výskumu, vývoja a expertnej činnosti. V oblasti vzdelávania sa pozornosť sústreďuje najmä na spoluprácu pri vytváraní vhodných podmienok na úspešné uplatnenie absolventov fakulty v priemyselnej praxi. V oblasti výskumu je pozornosť sústreďovaná na využitie synergického efektu prepojením výskumných možností pracoviska s možnosťami a potrebami praxe pri vývoji a implementácii nových výrobkov a technológií. K významným priemyselným partnerom patria: Zlievareň AR, Považská Bystrica; INA Skalica, spol. s r. o., Skalica; Fronius Slovensko, spol. s r. o., Trnava; HKS Forge, spol. s r. o., Trnava; MATADOR Automotive Vráble, a. s.; Slovenské elektrárne, a. s., závod Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice; ŽOS Trnava, a. s.; PSA Peugeot Citroën Slovakia, Trnava; Železiarne Podbrezová, a. s.; ZF SACHS Slovakia, a. s. Trnava; Bekaert Hlohovec, a. s.; SECO Tools SK, spol. s r. o., Trnava; Eiben, spol. s r. o., Vlkanová; TRUMPF Slovakia, spol. s r. o., Košice; PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., Bratislava; DMG Mori Czech, spol. s r. o., Brno; ABB, spol. s r. o., Bratislava; FESTO, spol. s r.o. ; SMC spol. s .r.o.; Skartek, spol. s r. o., Trnava; Carl Zeiss Slovakia, spol. s r. o., Bratislava a ďalší. Tradičnou sa stala spolupráca ústavu so zástupcami praxe pri organizovaní odborných seminárov pre študentov a širšiu odbornú verejnosť. Sú to najmä semináre, spojené s praktickými ukážkami nových technológií a zariadení z oblasti zvárania, organizované s firmou ESAB Slovakia, ďalej vedecké semináre s názvom High – Tech Technológie - zdroj inovácií EÚ, organizované v spolupráci s firmou PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, firmou TRUMPF Slovakia, Medzinárodným laserovým centrom, Strojníckou fakultou a Fakultou elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a nakoniec semináre a odborné prezentácie z oblasti multiosového vysokorýchlostného obrábania a nových trendov v oblasti rezných nástrojov, organizované s firmami DMG Mori, Sandvik a Seco.

Vízie rozvoja do budúcnosti: V súlade s aktuálnymi svetovými trendmi rozvoja výrobných technológií a všeobecnými snahami zvyšovať inovačný potenciál a excelentnosť vo výskume a vývoji sa Ústav výrobných technológií v ďalšom období zameria na vytváranie predpokladov na efektívnu vzdelávaciu, výskumnú a vývojovú činnosť v silnom prepojení na priemyselnú prax a zahraničie tak, aby boli dosiahnuté ciele postupného etablovania sa v širšom európskom výskumnom priestore. K prioritným oblastiam záujmu budú patriť: navrhovanie, výroba a kontrola súčiastok s tvarovo zložitými a presnými plochami, aplikovaním moderných vysokorýchlostných a vysokovýkonových technológií obrábania; progresívne technológie obrábania, s prechodom na procesy mikro a nanoobrábania; aditívne technológie výroby súčiastok so zameraním na biomedicinske aplikácie; spracovanie plastov; výskum plasticity materiálov; výskum vysokoenergetických lúčových technológií zvárania; výskum procesov spájkovania kovových a nekovových materiálov; tribológia a povrchové inžinierstvo a v neposlednom rade otázky virtuálneho projektovania výrobných a montážnych systémov a implementácie vybraných komponentov konceptu Industry 4.0 do riadenia výrobných a technologických procesov. V tomto duchu bude dôraz kladený na rozvoj a ďalšiu modernizáciu laboratórnej infraštruktúry pre oblasť technológie tvárnenia, zlievarenstva a povrchového inžinierstva.

Ústav výrobných technológií - Oblasti expertíz:

 • navrhovanie, výroba a kontrola súčiastok s tvarovo zložitými a presnými plochami, aplikovaním moderných vysokorýchlostných a vysokovýkonových technológií obrábania;
 • progresívne technológie obrábania, s prechodom na procesy mikro a nanoobrábania;
 • aditívne technológie výroby súčiastok so zameraním na priemyselné a biomedicinske aplikácie;
 • spracovanie plastov;
 • výskum plasticity materiálov;
 • výskum vysokoenergetických lúčových technológií zvárania;
 • výskum oblúkových technológií zvárania;
 • výskum procesov spájkovania kovových a nekovových materiálov;
 • tribológia a povrchové inžinierstvo
 • virtuálneho projektovania výrobných a montážnych systémov a implementácie vybraných komponentov konceptu Industry 4.0 do riadenia výrobných a technologických procesov
 • analytické a skúšobné expertízy v oblasti technológie tvárnenia, zlievarenstva