Prejsť na obsah
Uchádzači

A) INFORMÁCIE O ZÁPISE PRIJATÝCH ŠTUDENTOV

Miesto konania -  aula prof. Adamku, ul. Jána Bottu 25, Trnava, prízemie. 

Účasť na zápise je povinná!! V prípade, ak sa prijatý uchádzač nedostaví bez ospravedlnenia k zápisu, právo na zápis zaniká a  nestáva sa  študentom/kou vysokej školy. Nie je možné, aby prijatého uchádzača zapísal rodinný príslušník.

 

B) TERMÍNY ZÁPISOV

21. augusta 2018, 09.00 hod. – zápis prijatých uchádzačov v dennej forme štúdia prezenčnou metódou.

22. augusta 2018, 09.00 hod. – zápis prijatých uchádzačov v dennej forme štúdia kombinovanou metódou.

 

C) PRIJATÝ UCHÁDZAČ JE POVINNÝ SI NA ZÁPIS PRINIESŤ

 1. rozhodnutie o prijatí na štúdium
 2. občiansky preukaz
 3. písacie potreby
 4. uhradenú poštovú poukážku (v sume je zahrnutý poplatok za výrobu preukazu, využívanie e-skrípt….) Poukážka bude doručená spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
 5. ŠTUDIJNÝ PLÁN – zoznam predmetov na ak.rok 2018/2019 – TU VYTLAČIŤ. Uchádzač si vytlačí k zápisu iba študijný program, na ktorý sa zapíše. Počas zápisu si vyberie z ponuky povinne voliteľných humanitných a odborných predmetov.
 6. Žiadosť Vydanie Preukazu študenta alebo Prolongačnej známky (vytlačiť, vyplniť údaje). 
 7. Doplňujúce tlačivo k žiadosti na výrobu Preukazu študenta (vytlačiť, vyplniť údaje, nalepiť fotografiu – týka sa iba študenta, ktorý absolvoval bakalárske štúdium na inej univerzite ako STU).

 

INFORMÁCIE K PREUKAZU ŠTUDENTA

Ubytovanie v ŠD M. Uhra  – informácie k ubytovaniu a žiadosť o poskytnutie ubytovanie v ŠD M. Uhra si záujemca prevezme v čase zápisu.  O ubytovanie môžu požiadať iba študenti v dennej forme štúdia prezenčnou metódou. Prednostne dostanú ubytovanie študenti, u ktorých je miesto bydliska od  Trnavy vzdialené viac ako 40 km.

 

D) PROGRAM ZÁPISU

 • príhovor zástupcu vedenia fakulty
 • informácie o systéme štúdia
 • inštruktáž k dodržiavaniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • zápis predmetov na akademický rok 2018/2019 (Študijný plán si uchádzač prinesie k zápisu, viď bod C)
 • kontrola a odovzdávanie vyplnených tlačív.

 

E) POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY

V súlade so Zákonom o VŠ č. 131/2002 Z.z., § 69, odst. 2 – ak sa zápis uchádzača prijatého na štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať jeho štúdium,  uchádzač sa stáva študentom od začiatku tohto akademického roku. Potvrdenie o štúdiu bude vydané pri zápise s dátumom od 1. 9. 2018.

 

ZAČIATOK VÝUČBY V AK. ROKU 2018/2019 -  17. 9. 2018.

 

Harmonogram akademického roka